Понеделник 9 януари

ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 1, 1-6

Бог ни говори чрез Сина.

Начало на посланието до евреите.

Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когото постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете и който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с мощното си слово, след като чрез Себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините и стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил. Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих”. И пак: „Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син?” Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: „да Му се поклонят всички Ангели Божии”.


Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96,1 и 2в.6 и 7с.9 (О: Срв 7с)

Поклонете се на Бога, всички негови ангели

Господ царува, да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Правда и съд е основа на престола Му.
Поклонете се пред Него, всички богове.

Поклонете се на Бога, всички негови ангели
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи видяха Неговата слава.
Защото ти, Господи, си възвишен над цялата земя,
превъзвишен над всички богове.


Поклонете се на Бога, всички негови ангели

АЛИЛУЯ      
Мр 1-15

Наближи царството Божие, казва Господ, покайте се и вярвайте в Евангелието.

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 1,14-20

Покайте се и вярвайте в Евангелието.

Четене от светото Евангелие според Марко.       

След като бе предаден Иван, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: „Времето се изпълни, и наближи царството Божие: покайте се и вярвайте в Евангелието.” А като вървеше покрай Галилейското море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.” И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него. И като отмина малко, Той видя Якова Зеведеев и брата му Иван, също в кораб, да кърпят мрежите си; и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.


Това е слово Господне.

Вторник 10 януари

ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 2,5-12

Подобаваше чрез страдания да усъвършенствува началника на спасението.

Четене от посланието до евреите.

Не на Ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим; а, напротив, някой бе засвидетелствувал нейде си, казвайки: „Що е човек, та го помниш, или син човечески, та го спохождаш? Понизил си го малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на Твоите ръце: всичко си покорил под нозете му.” А щом му е всичко покорил, то ще рече нищо не е оставил нему непокорено; сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено. Виждаме обаче, че Исус, който бе малко нещо понизен пред Ангелите, зарад претърпяната смърт биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички.
Защото подобаваше на Оня, заради Когото е всичко и от Когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного, затова Той се не срамува да ги нарича братя, думайки: „Ще възвестя името Ти на братята Си, посред църква ще те възпея.”


Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8,2а е 5.6-7.8-9 (О: срв 7)

Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

Господи, Господи наш,
колко е величествено Твоето име по цялата земя!
Що е човек, та го помниш?
Или син човешки, та го спохождаш?


Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите,
със слава и чест си го увенчал;
и си го поставил над делата на Твоите ръце.
Всичко си покорил под нозете му.


Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

Всичко си покорил под нозете му,
овци и волове всички, а също и зверовете полски,
птици небесни и риби морски,
всичко, що преминава морските пътища.


Ти постави Сина си над делата на Твоите ръце.

АЛИЛУЯ      
I Сол 2,13

Възприемете словото Божие не като слово човешко, а като слово Божие, каквото е и наистина.

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 1, 21-28
Той ги поучаваше като такъв, който има власт.

Четене от Светото Евангелие според Марко.     

В град Капернаум в събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная, кой си Ти, Светия Божий.” Но Исус му запрети, като рече: „Млъкни и излез от него!” Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе от него. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: „Що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?” И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

Това е слово Господне.

Сряда 11 януари

Четене от посланието до евреите. 2,14—18
Понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави ония, които от страх през цял живот бяха подложени на робство.
Защото наистина не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.
Защото в това, що Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,1-2.3-4.6-7-8-9 (о8а)
Господ вечно помни завета си.
Славете Господа и призовавайте Неговото име, разгласяйте между народите делата му.
Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички негови чудеса.
Господ вечно помни завета си.
Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Търсете Господа и неговата сила, търсете винаги лицето Му.
Господ вечно помни завета си.
Вие, поколение Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ Бог наш: Неговите съдби са по цялата земя.
Господ вечно помни завета си.
Той вечно помни завета си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам, и клетвата си на Исаак.
Господ вечно помни завета си.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той изцери мнозина,
които страдаха от разни болести.
Четене от светото Евангелие според Марко.        1,29-39
В онова време:
Щом Исус излезе от синагогата, дойде в къщата на Симон и Андрея с Яков и Иван. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата я остави, и тя им прислужваше.
А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.
А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше. Симеон и ония, които бяха с Него притърчаха подире Му; и като го намериха, казаха Му: „Всички те търсят.”
Той им каза: „Да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл. И проповядваше в .синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете.
Това е слово Господне.

Четвъртък 12 януари

Четене от посланието до евреите. 3,7-14
Братя:
Както Светий Дух казва: „Днес, кога чуете гласа Му, да не ожесточавате сърцата си, както кога роптаехте в деня на изкушението в пустинята, дето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми през четиридесет години; затова възнегодувах против оня род и рекох: „винаги се заблуждават в сърцето си и сами не познаха пътищата Ми”; затова се заклех в гнева Си: „че те не ще влязат в Моето покоище.”
Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог; но наставлявайте се всеки ден, докле се казва „днес”, за да не би някой от вас да се ожесточи чрез измамата на греха.
Защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94,6-7.8-9.10-11 (О: 8)
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
Дойдете да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце.
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
O, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.”
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
Четиридесет години бях дразнен от този народ, и казах: „Това е народ, който се заблуждава в сърцето си, затова се заклех в гнева Си: „Те не ще влязат в Моето покоище”.
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Проказата изчезна от него и той стана чист.
Четене от светото Евангелие според Марко.        1,40-45
В онова време:
Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: „Ако искаш, можеш ме очисти.” А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!” След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.
И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: „Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.”
А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.
Това е слово Господне.

Петък 13 януари

Четене от посланието до евреите. 4,1-5.11
Братя,
Нека, прочее, се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да влезем в Неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял. Защото и нам се възвести, както и тям; ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра.
А влизаме в покоището ние, които повярвахме, както Той е рекъл: „Затова се заклех в гнева Си, че те не ще влязат в Моето покоище”, макар че Неговите дела бяха извършени от създание мира. Защото нейде е казано за седмия ден тъй: „и в седмия ден Бог си почина от всичките си дела.” И пак там: „Не ще влязат в покоището ми.”
И тъй, нека се постараем да влезем в онова покоище, та да не би някой да падне в подобно непокорство.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 77,3 и 4вс.6с-7.8(0: срв 7с)
Не забравяйте Божиите дела.
Каквото сме чули и узнали, и каквото са ни разказвали отците ни, като разгласяме на идещия род славата на Господа и силата му.
Не забравяйте Божиите дела.
Та и те в свое време да разказват на своите деца, да възлагат надеждата си на Бога, и да пазят неговите заповеди.
Не забравяйте Божиите дела.
Да не бъдат като бащите си, род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце, и неверен Богу по дух.
Не забравяйте Божиите дела.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16.
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески има власт на земята да прощава грехове.
Четене от светото Евангелие според Марко.        2,1-12
След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум: и се разчу, че е в една къща, и се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.
И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица. И като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Чедо, прощават ти се греховете.”
Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?”
Исус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: „Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: „Прощават ти се греховете”, или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи?” Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): „Тебе казвам: Стани, вземи си одъра и върви у дома си.”
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.”
Това е слово Господне.

Събота 14 януари

Четене от посланието до евреите. 4,12-16
Братя,
Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч, и то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Онзи, пред когото ние ще отговаряме.
И тъй, като имаме велик Първосвещеник, който е преминал през небесата, Исуса, Сина Божий нека се държим с вероизповеданието. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, който е изкушен като нас във всичко, освен в грях.
И тъй, нека дръзновено пристъпваме към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.15. (О: Ив 6,64в)
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Господните повеления са праведни, веселят сърцето, Господнята заповед е светла, просветлява очите.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Страхът Господен е чист, пребъдва навеки, съдбите Господни са истина, всички са праведни.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Думите на устата ми и помислите на сърцето ми, да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и избавителю мой.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
АЛИЛУЯ       Лк 4,18-19
* Алилуя. * Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам, на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       2,13-17
В онова време:
Излезе Исус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: „Върви след Мене.” Той стана и тръгна след Него.
И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: „Как тъй яде и пие Той с митари и грешници?”
Като чу това, Исус им казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние”.
Това е слово Господне.

Неделя 15 януари

Четене из книгата на пророк Исаия.         49,3.5-6
Каза ми Господ: „Ти си Мой раб, Израилю, – в тебе ще се прославя”.
И сега казва Господ, който още от утроба ме направи свой раб, за да обърне към Него Яков, и да се събере при Него Израил; Аз съм почетен в очите на Господа, и Бог е моя сила.
И Той рече: „Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се възвърнат остатъците Израилеви; ето, Аз ще те направя светлина на народите, за да се простре моето спасение до земните краища.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2 и 4 ав.7-8а:8в-9.10 (О: 8а и 9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Твърдо се уповавах на Господа, и той се наклони към мене и чу моите вопли.
И вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти.
Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на
устата си; Ти знаеш това, Господи. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята ти.
ВТОРО ЧЕТИВО
Благодат вам и мир от Бога Отца
нашего и от Господа Исуса Христа.
Начало на първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.1,1-3
Павел, призван апостол Исус Христов по воля Божия, и брат Состен – на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Исуса, на призваните светии, заедно с всички ония които призовават името на нашия Господ Исус Христос на всяко място, у тях и у нас:
Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 1,14.12в
* Алилуя. * Словото стана плът и живя между нас, На ония, които Го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ето Агнецът Божи,
който отнема греха на света.
Четене от светото Евангелие според Иван.          1,29-34
В онова време:
Иван вижда Исуса, че отива към него, и казва: „Ето, Агнецът Божий, който взима върху Си греха на света. Този е, за когото казах: „След мене иде Мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз Го не познавах; но, за да стане Той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода.”
И свидетелствуваше Иван, казвайки: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб, и остана върху Него. Аз Го не познавах; но Оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: „Над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, който кръщава с Дух Светий.
И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий.
Това е слово Господне.