ГЛАВА 1

Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божи 2. както е писано у пророците: „Ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе“

3. „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътекитее Му“ 4. Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове. 5. И излизаха при него цялата Иудейска страна и ерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. 6. А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед. 7. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата му; 8. аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Свети

9. И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Йордан. 10. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и духът като гълъб да слиза върху него. 11. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюбен, в Когото е моето благоволение. 12. Веднага след това Духът Го отвежда в пустинята. 13. И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха. 14. А след като бе предаден Иоан, Исус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието на царството Божие,

15. казваше: времето се изпълни, и наближи царството Божие, покайте се и вярвайте в Евангелието. 16. А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му, Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. 17. И рече им Исус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци. 18. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него. 19. И като отмина малко, Той видя Иакова Зеведеев и брата му Иоана, също в кораб, да кърпят мрежите си;

20. и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Заведея в кораба с надничарите и тръгнаха след него. 21. След това дохождат в Капернаум; и наскоро в събота Той влезе в синагогата и поучаваше. 22. И чудеха се на учението му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. 23. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: 24. о, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий. 25. Но Исус му забрани, като рече: млъкни и излез из него! 26. Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него. 27. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват? 28. И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска. 29. И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Иакова и Иоана в къщата на Симона и Андрея.

30. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея. 31. Като се приближи, Той я хвана за ръка и я повдигна; и огницата веднага я остави, и тя им прислужваше. 32. А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от демони. 33. И целият град се бе събрал пред вратата. 34. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много демони, и не оставяше демоните да казват, че знаят, че Той е Христос. 35. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място,и там се молеше. 36. Симон и онези, които бяха с Него, притърчаха подире Му;

37. и като Го намериха, казаха Му: всички Те търсят. 38. Той им каза: да идем в близките села и градове,та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл. 39. И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше Демоните 40. Дохожда при Него един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и му казва: ако искаш, можеш ме очисти. 41. А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се! 42. След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

43. И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, 44. и му рече: гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистяването си, каквото е заповядал Моисей, тям за свидетелство. 45. А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.

Глава 2

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една

къща. 2. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да

се поберат; и Той им проповядваше словото.  3. и дойдоха при него и с един разслабен, когото носеха четворица, 4. и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснахаодъра, на който лежеше разслабеният.

5. Като видя вярата им, Исус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете 6. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: 7. какво тъй богохулствува Той? Кой може да прощава грехове,освен един Бог? 8. Исус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себеси, рече им: що размишлявате това в сърцата си, 9. Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? 10. Но за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): 11. тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си. 12. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй Че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не Сме виждали.

13. И излезе Исус пак край морето; и всичкият народ дохождаше При Него, и Той ги поучаваше. 14. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, И му казва: върви след Мене. Той стана и тръгна след него. 15. И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него Седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много И вървяха подире му. 16. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и Грешници, казваха на учениците Му: как тъй яде и пие Той с митари и Грешници, 17. Като чу това, Исус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а Болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към Покаяние.

18. Учениците Иоанови и фарисейските постеха. Идват и Му казват. Защо учениците Иоанови и фарисейските постят, а Твоите ученици не Постят? 19. Исус им рече: нима могат сватбарите да постят, когато е с тях Младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят 20. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, През онези дни ще постят.

21. Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно 22. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се  налива в нови мехове. 23. И случи Му се да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове. 24. А фарисеите Му рекоха: виж, защо вършат в събота това, което не е позволено? 25. Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и онези, които бяха с него ?26. Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на онези, които бяха с него? 27. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата: 28. тъй че Син Човечески е господар и на съботата

Глава 3

И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. 2. и го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да го обвинят. 3. А Той казва на човека с изсъхналата ръка: изправи се насред. 4. На тях пък казва: в събота добро ли е позволено да прави човек, Или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби? Но те мълчаха 5. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на Сърцата им, казва на човека: протегни си ръката. И протегна я, и ръката

му стана здрава като другата. 6. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите на съвещание против него, как да Го погубят.  7. А Исус се отдалечи с учениците Си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Иудея, 8. Ерусалим, Идумея и изотвън Йордан. И живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при него в голямо

множество 9. И поръча на учениците Си да го чака една ладия, поради Навалицата, за да Го не притискат; 10. Понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до него. 11. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха И казваха: Ти си Син Божи 12. Но той строго им забраняваше да разгласяват за него. 13. После се възкачи на планината и повика при Себе Си, които Сам Искаше; и дойдоха при него. 14. И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща 15. и да имат власт да церят болести и да изгонват демони; 16. и отреди тия дванайсет: Симона, комуто даде име Петър; 17. Иакова Зеведеева и Иоана, брат на Иакова, на които даде  име Воанергес, сиреч, синове на гърма;

18. Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Иакова Алфеев, Тадея, Симона Кананите 19. и Иуда Искариотски, който Го и предаде 20. И дохождат в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат 21. И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, че бил извън Себе си. 22. А дошлите от Ерусалим книжници казваха, че в него е Веелзевул, и че изгонва демоните със силата на демонския княз. 23. И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана?

24. Ако някое царство се раздели на части една против друга, този дом не може устоя; 25. и ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя;  26. и ако сатана е въстанал против себе си и се е разделил, не може устоя: дошъл е краят му. 27. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му. 28. Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили 29. но който похули Духа Свети, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.

30. Това каза Той, понеже говореха: в Него има нечист дух. 31. И дойдоха майка му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при него да Го викат. 32. Около него седеше народ. И Му казаха: ето, майка Ти, и братята Ти, и сестрите Ти, вън, търсят Те. 33. Той им отговори и рече: коя е майка Ми, или кои са братята Ми? 34. И като огледа седящите наоколо Си, каза: ето Моята майка и Моите братя; 35. защото, който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.