Глава 1

Книга за живота на Исуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. 2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; 3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;  4. Арам роди Аминадава; Аминдав роди Наасона; Наасон роди Салмона;

5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея 6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломон от Уриевата жена; 7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия; 9. Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; 10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; 11. Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.

12. А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля; 13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; 14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим Роди Елиуда; 15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова; 16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Наричан Христос. 17. И така, всички родове от  Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода. 18. А рождението на Исуса Христа стана така: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Светия Дух. 19. А Иосиф, мъжът ѝ, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.

20. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Светия Дух; 21. Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.  22. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:

23. „Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“, което ще рече : с нас е Бог. 24. Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си. 25. И не познаваше я, докато тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Исус.

Глава 2

А когато се роди Исус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Ерусалим и казваха: 2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток  и дойдохме да му се поклоним. 3. Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с него. 4. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: где трябва да се роди Христос? 5. А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото така е писано чрез пророка: 6. „И ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израил“.

7. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата,8. и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня. 9. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът. 10. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. 11. И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливат и смирна. 12. И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. 13. А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насън на Иосиф и казва: стани, вземи Младенеца и майка му, и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа: защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.

14. Той стана, взе Младенеца и майка му през нощта и замина за Египет; 15. и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: „от Египет повиках Сина Си“. 16. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците 17. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: 18. „Глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма“. 19. А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насън на Иосиф в Египет 20. и казва:стани, вземи Младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха онези, които търсеха душата на Младенеца. 21. Той стана, взе Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева. 22. Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща си Ирода,уплаши се да иде там; и след като получи откровение насън, замина за пределите Галилейски. 23. И, като дохожда, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.

Глава 3

B онези дни идва Иоан Кръстител и проповядва в Иудейската пустиня 2. и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно. 3. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му“. 4. А сам Иоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед.

5. Тогава Ерусалим и цяла Иудея, и цяла Йорданска околност излизаха при него 6. и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. 7. И като видя Иоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? 8. Сторете, прочее, плод достоен за покаяние 9. и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам, защото, казвам ви, Бог може от тези камъни да въздигне чеда на Авраама; 10. и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън; 11. аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън 12. лопатата му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.

13. Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Иоана, за да се кръсти от него. 14. А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене? 15. Но Исус му отговори и рече: остави сега; защото на нас така подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска. 16. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божи да слиза като гълъб и да се спуща вьрxу Hего. 17. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.