Глава 10

И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. 2. А имената на дванайсетте апостоли са тези: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Иоан, негов брат, 3. Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей, 4.Симон Кананит и Иуда Искариот, който Го и предаде.

5. Тия дванайсет души изпрати Исус и им заповяда като каза: и по път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте; 6. а отивайте най-вече при загубените овце на дома Израилев, 7. и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството Небесно; 8. болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. 9. Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си, 10. ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана. 11. В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете. 12. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща!

13. И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас. 14. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от онзи град, отърсете праха от нозете си. 15. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Горомска в съдния ден, отколкото на онзи град. 16. Ето, Аз ви пращам като овце посред вълци: и така, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. 17. Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват, 18. и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците. 19. И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите защото в онзи час ще ви бъде внушено какво да кажете; 20. защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас. 21. И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият; 22. и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.

23. А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да дообходите градовете Израилеви, докато Син Човечески дойде. 24. Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си: 25. доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, то на колко повече домашните му 26. И така, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. 27. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите. 28. И не бойте се от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от Онзи, който може и душата и тялото да погуби в геената. 29. Не две ли врабчета се продават за един асарий*? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец, 30. а на вас и космите на главата са всички преброени; 31. не бойте се, прочее: от много врабчета вие сте по-ценни. 32. И така, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен, 33. а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен. 34. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох  да донеса, а меч; 35. защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка ѝ, и снаха от свекърва ѝ.

36. И врагове на човека са неговите домашни 37. Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Mене; 38. и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за мене.  39. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази. 40. Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Този, който ме е пратил;  41. който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда. 42. И който напои един от тези малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.

*асарий = дребна монета

Глава 11

И когато свърши Исус тези заповеди към дванайсетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им. 2. А Иоан, като чу в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици 3. и Му каза: ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да чакаме? 4. Отговори им Исус и рече: идете и разкажете на Иоан, каквото чувате и виждате: 5. Слепи проглеждат и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува; 6. и блажен онзи, който се не съблазни поради Мене. 7. И когато те си отиваха, Исус почна да говори на народа за Иоана: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли люлеена от вятъра?

8. Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, онези, които носят меки дрехи, са в царските палати. 9. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. 10. Защото този е, за когото е писано: ето, Аз пращам пред лицето Ти моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе. 11. Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по- голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по- голям от него. 12. А от дните на Иоана Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят; 13. защото всички пророци и законът бяха пророкували до Иоана.  14. И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде; 15. който има уши да слуша, нека слуша! 16. А на кого да оприлича този род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си 17. и казват: свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте. 18. Защото дойде Иоан, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.

19. Дойде Син Човечески, Който яде и пие, а казват: Ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта беше оправдана от своите чеда. 20. Тогава започна да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, защото не се покаяха. 21. Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел; 22. но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас. 23. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които Станаха в тебе, той щеше и до ден днешен да остане; 24. но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. 25. В онова време, продължавайки речта, Исус каза: прославят Те, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;  26. така е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

27. Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, Освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и който Синът иска да открие. 28. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви Успокоя; 29. вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм Кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; 30. защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

Глава 12

По онова време, една събота, Исус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, започнаха да късат класове и да ядат. 2. Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота. 3. А Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и онези, които бяха с него? 4. Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни онези, които бяха с него, а само свещениците? 5.Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни? 6. Но казвам ви, че тук е Оня, Който е по-голям от храма; 7. и ако знаехте, що значи: милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните; 8. защото Син Човечески е господар и на съботата.

9. И като отмина оттам, дойде в синагогата им. 10. И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха Исуса: бива ли да се изцерява в събота? 11. А Той им рече: кой от вас, ако има една овца,и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече? 12. Колко пък човек е по-ценен от овца! И така, в събота е позволено да се прави добро. 13. Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата. 14. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят. Но Исус, като узна, отдалечи се оттам. 15. И тръгна подире Му множество народ, и Той ги всички изцери, 16. и забрани им да разгласяват за него,  17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: 18. ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и на народите ще възвести съд; 19. няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа Му по кръстовищата; 20. преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докато не изведе съда към победа; 21. и народите ще се уповават на Неговото име. 22. Тогава доведоха при Него един от бяс хванат, който беше сляп и ням; и го изцери, така че сляпонемият прогледна и проговори. 23. И целият народ се чудеше и думаше: да не би Този да е Христос, Синът Давидов?

24. А фарисеите, като чуха това, рекоха: той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз. 25. Но Исус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и всеки град или дом, разделен на части една против друга няма да устои. 26. И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои царството му? 27. И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. 28. Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие. 29. Или, как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогава ще ограби къщата му. 30. Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява. 31. Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците; 32. и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Свети, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят. 33. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лощ; защото по плода се познава дървото.

34. Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. 35. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. 36. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден; 37. защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден. 38. Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: учителю, искаме да видим личба от Тебе. 39. Но Той им отговори и рече: лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона;  40. защото, както Иона беше в утробата китова три дни и три нощи, така и Син Човечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. 41. Ниневийци ще се изправят на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона; а ето, тук има повече от Иона.

42. Южната царица ще се изправи на съд с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, Тук има повече от Соломон. 43. Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой,и не намира;  44. тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена; 45. тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Той ще бъде и с този зъл род. 46. И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с него. 47. И някой Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоян вън и искат Да говорят с Тебе.  48. А той отговори на онзи, който му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми? 49. И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка И Моите братя; 50. защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той ми е брат, и сестра, и майка