Глава 4

Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. 2. И, като пости четиридесет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня 3. И приближи се до Него изкусителят и рече: “Ако си Син Божи, кажи, тези камъни да станат на хлябове.” 4. А Той му отговори и рече: писано е “Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста”.

5. Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха, 6. и му казва: “ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: “На Ангелите Си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си”. 7. Исус му рече: писано е също: “Няма да изкусиш Господа, Бога твой”. 8. Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава, 9. и Му дума: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. 10. Тогава Исус му казва: махни се от Мене, сатана! Защото писано е: “На Господа, твоя Бог ще се поклониш и на него единствено ще служиш.“  11. Тогава дяволът Го оставя, и ето, Ангели дойдоха и Му служеха.

12. А като чу Исус, че Иоан е предаден, отиде в Галилея;13. И като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, 14. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: 15. “Земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Йордан, езическа Галилея, 16. народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за онези, които седяха встрана и сянка смъртна, изгря светлина”. 17. Оттогава Исус започна да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.

18. И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари 19. и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. 20. И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. 21. Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова Заведеева и брата му Иоана, в кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. 22. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него. 23. И ходеше Исус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. 24. И пръсна се слух за него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от демони и луничави, и разслабени, и Той ги изцери. 25. И подире Му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Ерусалим и Иудея и изотвъд Йордан.

Глава 5

Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. 2. и Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: 3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. 4. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. 5. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. 6. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. 7. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. 8. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. 9. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. 10. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството Небесно. 11. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каквато и да е лоша дума заради Мене. 12. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; така бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

13. Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.  14. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръx планина. 15. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички в къщи. 16. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец, 17. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. 18. Защото, истина ви казвам: Докато премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19. И така, който наруши една от най-малките тези заповеди и така поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно. 20. Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно. 21. Слушали сте, че бе казано на древните: „Не убивай; а който убие, виновен е пред съда“. 22. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: „рака“*, виновен ще бъде пред синедриона** ; а който пък каже „безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена. 23. И така, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе;  24. остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава ела и принеси дара си.

25. Помирявай се с противника си скоро, докато си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; 26. истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докато не върнеш и последния кодрант *** 27. Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“. 28. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в в сърцето си. 29. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой член, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. 30. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой член, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената. 31. Казано бе също: „Ако някой напусне жена си, нека и даде в разводно писмо“. 32. Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува. 33. Слушали сте още, че бе казано на древните: „Клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си“.  34. Аз пък ви казвам: Да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий; 35. ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар; 36. ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. 37. Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.

38. Слушали сте, че бе казано: „Око за око, и зъб за зъб“ 39. Аз пък ви казвам: да не се противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. 40. И на този, който поиска да се съди с тебе и да ти взема ризата, дай му и горната дреха. 41. И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. 42. на този, който ти проси, давай, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем. 43. Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си“. 44. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте онези, които ви проклинат, добро правете на онези, които ви мразят, и молете се за онези, които ви обиждат и гонят, 45. за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни. 46. Защото, ако обикнете онези, които вас обичат, каква на вас награда? Не правят ли същото и митарите? 47. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Нe постъпват ли така и езичниците, 48. И така, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.

Рака* =  Празноглав, смахнат.

Синедрион** =  Върховно съдилище.

Кодрант*** = Малка римска монета.

Глава 6

Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец. 2. И така, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда.  3. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, 4. та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

5. И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. 6. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. 7. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; 8. прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от него. 9. А молете се така: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; 10. да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; 11. насъщния ни хляб дай ни днес; 12. и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си 13. и не въвеждай нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата навеки. Амин. 14. Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и на вас ще прости Небесният ви Отец;  15. ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. 16. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. 17. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18. та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

19. Не събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; 20. но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; 21. защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. 22. Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло 23. ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И така, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? 24. Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.

25. Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото? 26. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? 27. Пък и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? 28. Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат; 29. а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл така, както всеки един от тях 30. и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог така облича, колко повече вас, маловерци! 31. И така, не се грижете и не думайте: „Какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?“ 32. Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.  33. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде. 34. И така, не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му.