Глава 7

Не съдете, за да не бъдете съдени; 2. защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

3. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? 4. Или, как ще кажеш на брат си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда?

5. Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си. 6. Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свинете, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат. 7. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; 8. защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. 9. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска сина му хляб, да му даде камък. 10. И кога поиска риба, да му даде змия? 11. И така, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на онези, които Му искат?

12. Прочее, всичко, което искате да правят на вас човеците, същото правете и вие на тях; защото това е законът и пророците. 13. Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; 14. защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. 15. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:

16. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей? 17. Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове; 18. не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. 19. Всяко дърво, което не дава добър плод, го отсичат и хвърлят в огън. 20. И така, по плодовете им ще ги познаете. 21. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а онзи, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен. 22. Мнозина ще Ми кажат в онзи ден: Господи, Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме? 23. И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

24. И така, всекиго, който слуша тези Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък; 25. и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък 26. А всеки, който слуша тези Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; 27. и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването и беше голямо. 28. И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението 29. Защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците (и фарисеите).

Глава 8

А когато слезе от планината, подире Му тръгна множество народ. 2. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше;  Господи, ако искаш, можеш ме очисти. 3. Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: искам, очисти се! И той веднага се очисти от проказата. 4. И каза му Исус: „Гледай, на никой не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, на тях за свидетелство.

5. А когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше: 6. Господи, слугата ми лежи у дума разслабен и люто страда. 7. Исус му казва: ще дойда и ще го излекувам. 8. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само дума и слугата ми ще оздравее; 9. защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на един казвам: върви, и отива; и на друг: ела, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави 10. Като чу това, Исус се почуди и рече на онези, които вървяха подире Му: истина ви казвам, нито в Израил намерих толкова голяма вяра. 11. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Иакова в царството небесно, 12. а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 13. И рече Исус на стотника: иди си и, както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час.

14. Като дойде в къщата на Петър, Исус видя тъща му, че лежи болна от огница, 15. и допря се до ръката и, и огницата я остави; тя стана и им служеше. 16. А като се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни; 17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите“. 18. И като видя Исус около себе си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд. 19. Тогава един книжник се приближи до Него и му рече: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш. 20. А Исус му казва: лисиците имат леговища, и птиците небесни – гнезда; а Син Човечески няма, де глава да подслони. 21. Друг пък от учениците Му рече: господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.  22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

23. И когато влезе в кораба, последваха Го учениците Му. 24. И ето, голяма буря настана в морето, така че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше. 25. Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: Господи, спаси ни; загиваме! 26. А Той им каза: защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана, забрани на ветровете и на морето, и настана голяма тишина. 27. А човеците се почудиха и рекоха: какъв е Тоя, та и ветровете и морето му се покоряват? 28. И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата; те бяха така свирепи, че никой не смееше да минава по този път. 29. И ето, те извикаха и казаха: какво имаш Ти с нас, Исусе, Сине Божи? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време? 30. А далеч от тях пасеше голямо стадо свине. 31. И демоните Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свине. 32. И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свине. И ето, сурна се цялото стадо свине низ стръмнината в морето и се издави във водата. 33. А свинарите побягнаха и, като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс.  34. И ето, цял град излезе да посрещне Исуса, като го видяха, молиха Го да си отиде от пределите им.

Глава 9

Tогава той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града Си.  2. И ето, донесоха при него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Исус вярата им, каза на разслабения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете! 3. Тогава някои от книжниците казаха в себе си: той богохулствува. 4. А Исус, като видя помислите им, рече: защо мислите лошо в сърцата си? 5. Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи? 6. Но за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове (тогава казва на разслабения): стани, вземи си постелката и върви у дома си. 7. И той стана, взе си постелката и отиде в дома си. 8. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на човеците

9. Когато минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: Върви след Мене. И този стана и тръгна след него. 10. И когато Исус седеше на трапеза в къщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му 11. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: Защо вашият учител яде и пие с митари и грешници? 12. А Исус, като чу това, рече им: здравите нямат нужда от лекар, а болните: 13. идете и се научете, що значи: милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. 14. Тогава дохождат при него Иоановите ученици и казват: защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят? 15. А Исус им рече: нима могат сватбарите да тъгуват, докато е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят. 16. И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат,защото новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно. 17. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.

18. Като им говореше това, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: дъщеря ми този час умря; но ела, възложи ръката Си върху нея, и тя ще оживее. 19. И като стана Исус, тръгна подире му с учениците Си. 20. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му, 21. защото си думаше, ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. 22. А Исус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси. От този час жената оздравя. 23. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен, 24. рече им: о, излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи. И те Му се смееха. 25. А когато народът беше отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана. 26. И разчу се това по цялата оная земя.

27. Когато Исус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: помилвай ни, Исусе, Сине Давидов! 28. А когато дойде в къщи, слепците се приближиха до Него. И Исус им рече: вярвате ли, че мога стори това? Те Му казват: да, Господи! 29. Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра. 30. И очите им се отвориха, а Исус им строго заповяда: гледайте, никой да не узнае. 31. А те, като излязоха, разгласиха за него по цялата оная земя. 32. Когато пък тези излизаха, ето, доведоха при него един ням човек, хванат от бяс. 33. И след като бесът беше изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: никога не е бивало такова нещо в Израил. 34. А фарисеите думаха: той изгонва бесовете със силата на бесовския княз. 35. И ходеше Исус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. 36. Като видя тълпите народ, съжали ги, защото са изнурени и пръснати като овце, които нямат пастир. 37. Тогава казва на учениците Си: жетвата е голяма, а работниците малко, 38. затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.