Традиционно се молят в четвъртък.

1. Кръщение Господне

В ония дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: „Ти си Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение” (Мк. 1:9-11).

2. Сватбата в Кана Галилейска

Имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците Му. И като се привърши виното, казва на Исус майка Му: „Вино нямат”. Исус й казва: „Какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми”. Майка Му рече на служителите: „Каквото ви каже, сторете”. Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по юдейския обичай, побиращи по две или по три мери. Исус им казва: „Напълнете делвите с вода”. И напълниха ги догоре. Тогава им казва: „Налейте сега и занесете на стария сват”. И занесоха. А когато старият сват вкуси от водата, що се бе превърнала на вино, той повика младоженеца и му каза: „Всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега”. Така Исус сложи начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него (Йн. 2:1-11).

3. Известяването на Царството Божие

А след като бе предаден Йоан, Исус дойде в Галилея и проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: времето се изпълни, и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието (Мк. 1:14-15). 

4. Преображение Господне

Исус, като взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков, възлезе на планината да се помоли. И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Мойсей и Илия; като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим. А Петър и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него. И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Исуса: „Учителю, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия” – без да знае какво говори. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, Който казваше: „Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте” (Лк. 9:28-35).

5. Установяването на тайнствата Евхаристия и Свещенство

И когато настана часът, Той седна на трапезата, и дванайсетте апостоли с Него, и им рече: „От сърце пожелах да ям с вас тази Пасха, преди да пострадам, понеже, казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в Царството Божие”. И като взе чашата и благодари, рече: вземете я и разделете помежду си, защото, казвам ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде царството Божие. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: „Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мой спомен”. Също взе и чашата след вечеря, като рече: „Тая чаша е новият завет с Моята кръв, която за вас се пролива” (Лк. 22:14-20).